Poster design by MW82

Responsible Recreation?

Poster design by MW82 (Mikko Walamies).

[via:Stuki]